Zhaolong hakda

Biz kim

Ningbo Zhaolong Optoelectronic Technology Co., Ltd. 1996-njy ýylda döredildi. Bizde doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy bar.Güýçümiz, bitewiligimiz, hilimiz we hyzmatymyz dünýä tarapyndan ykrar edildi.

Biz dünýä belli markalaryň köpüsiniň altyn öndürijisidiris, productshli önümler UL & CUL, CE, FCC şahadatnamasyny alýarlar.Productshli önümler UL & CUL, CE we WALMART, DISNEY zawody barlagy tassyklandy.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da OEM / ODM üçin müşderi sargytlaryny ara alyp maslahatlaşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

kompaniýa (1)

5 Önümçilik liniýasy

kompaniýa (2)

Laboratoriýa

kompaniýa (3)

SMT

kompaniýa (4)

25 Sanjym galyplaýjy maşynlar

Zawodyň meýdany18000 + ㎡

Senagat tejribesi 25+ ýyl

Zawodyň işgärleri 180+

Önümçilik kuwwaty 500000+ bölek / aý

kompaniýa (3)

kompaniýa (3)

Öndüriji tejribesi

takmynan_18

Biz näme edýäris

Biziň kompaniýamyz, bütin dünýäde işjeň we öňdebaryjy öndüriji, 25 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan gijeki çyralary, LED çyralary, öý goşlaryny, sowgatlary we öý enjamlaryny öndürmekde we ösdürmekde ýöriteleşen.Gözleg we gözleg toparymyz bar we OEM & ODM hyzmatlaryny edýäris.Döredijilik dizaýny we ajaýyp funksiýasy bilen köp müşderiniň özleşdirilen modellerini ýasadyk.Müşderimize has köp bazar gazanmaga kömek etdi.Önümlerimiz dünýädäki müňlerçe müşderini kanagatlandyrdy.

Tejribämiz, tehnologiki nou-hau we ösen önümçilik desgalary, sarp ediji elektronika önümleri pudagynda iň bäsdeş bahalarda ýokary hilli önümleri hödürlemäge mümkinçilik berýär.Täze önümleri ösdürmäge we önümçilik işini gowulandyrmaga üns berýäris.önümleriň hilini ýokarlandyrmagy dowam etdirip, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini edip, ähli prosesi berk gözegçilikde saklaň.

bar

Näme üçin bizi saýla?

▶ 1. “Hi-Tech” önümçilik enjamlary
Professional gijeki ýeňil önümçilik enjamlarymyz doly enjamlaşdyrylan.

2. Güýçli gözleg we güýç
Gözleg we gözleg merkezimizde 5 inersenerimiz bar, inersenerlerimiziň köp ýyllyk hünär tejribesi bar we ýüze çykýan we müşderileriň talaplaryny ýerine ýetirýän islendik meseläni netijeli çözmäge ukyply.

3. Hiliň berk gözegçiligi
Hil gözegçilik toparymyz önümiň hiline gözegçilik etmekde uly ähmiýet berýän tejribeli hünärmenlerden durýar.Hil gözegçiligi çäreleri çig mal satyn almalary, önümçilik prosesine gözegçilik we önümiň soňky barlagyny öz içine alýar.Önümiň hiliniň we öndürijiliginiň talaplara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dürli synag usullaryny we gurallaryny ulanyň.Önüm liniýasynyň durnuklylygyny we önümiň hiliniň yzygiderliligini barlamak üçin önümi nusga alma barlagyny yzygiderli geçiriň.Hil gözegçiligi topary önümçilik prosesini seljermek we gowulandyrmak, netijeliligi ýokarlandyrmak we laýyk gelmeýän önümleri azaltmak üçin önümçilik topary bilen hyzmatdaşlyk edýär.

kompaniýa (5)

kompaniýa (6)

4. Professional gözleg we barlaghana
Laboratoriýamyz yşyklandyryş tehnologiýasyny, şol sanda LED yşyklandyryş, optiki dizaýn we dolandyryş ulgamlary we ş.m. gözleglere we ösüşe bagyşlanýar. Dürli materiallaryň işleýşini barlaýarys we baha berýäris we önümiň hilini we durnuklylygyny üpjün etmek üçin önümçilik prosesini optimizirleýäris.Optiki simulýasiýa programma üpjünçiligi we enjamlary arkaly, gijeki yşyklaryň optiki öndürijiligini we yşyklandyryş täsirini optimizirlemek üçin optiki dizaýn we simulýasiýa geçirýäris.Birmeňzeş, ýumşak we amatly yşyklandyryş effektlerini üpjün etmek üçin ýagtylygyň ýaýramagy we difraksiýa kanunlaryny öwrenýäris.Ulanyjynyň isleglerini we energiýa tygşytlaýyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin zynjyr gurluşlaryny, güýç dolandyryşyny we gözegçilik algoritmlerini öwrenýäris.Laboratoriýany dürli daşky gurşaw şertlerinde gijeki ýagtylygyň işleýşine we uýgunlaşmagyna baha bermek üçin ýapyk daşky gurşaw synaglaryny geçirmek üçin ulanýarys.Gijeki ýagtylygyň hakyky ulanylyşynda amatly we ygtybarly yşyklandyryş effektlerini üpjün edip biljekdigini üpjün etmek üçin ýagtylygy, reňk temperaturasyny, reňk köpeliş indeksini we ş.m. ölçäp, derňeýäris.
Dürli daşky gurşaw şertlerini we ulanylyşyny simulasiýa edýäris, önümiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny barlaýarys we gijeki ýagtylygyň uzak möhletli ulanylyşynda ygtybarly we ygtybarly bolmagyny üpjün edýäris.

5. OEM & ODM kabul ederliklidir
Custöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.

Bizi herekete synlaň

ZhaoLong Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň uyauaýoda ýerleşýär we 15,000 inedördül metr meýdany eýeleýär.Plastiki sanjym ussahanalary, PCB faceerüsti gurnama önümçilik we gurnama otagy bilen enjamlaşdyrylan 18,000 inedördül metrlik desgany işleýäris.

kompaniýa (8)

kompaniýa (7)

kompaniýa (10)

Nusga otagy

Zawodymyza baryp görmek isleseňiz, hökman gelip, sergi otagymyza göz aýlamalysyňyz.Bu ýerde size öndürýän dürli gijeki ýagtylyk nusgalarymyzy görkezeris.Çagalaryň howpsuzlygy we rahatlygy üçin bolsun, ýa-da ululara garaňkyda ýol tapmaga kömek etmek üçin bolsun, ýokary hilli gijeki yşyklary dizaýn etmek we öndürmek bilen meşgullanýarys.Mysal otagymyzda ýyllar boýy öndüren dürli gijeki yşyklar bar.
Her seriýanyň dürli ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin özboluşly stili we funksiýasy bar.Bu gijeki yşyklar meşhur multfilm gahrymanlary, saz bellikleri ýa-da ýürekler ýaly özboluşly we döredijilik şekillerinde bezelendir.Diňe yşyklandyryş bilen çäklenmän, şahsy stili we gyzyklanmany görkezmek üçin otag bezegi hökmünde hem ulanylyp bilner.
Her gijeki ýagtylyk nusgasy, howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiliginden geçdi.Gijeki ýagtylygyň hyzmat ediş möhletini we işleýşini üpjün etmek üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary we ösen önümçilik tehnologiýasyny ulanýarys.Sergi otagymyz gijeki yşyklaryň dürlüligini we täzeligini görkezýän ýerdir.Haýsy gijeki yşyk gözleýän bolsaňyzam, islän zadyňyzy şu ýerde tapjakdygyňyza ynanýarys.

kompaniýa (11)

Toparymyz

Uly tejribä eýe bolan Iňlis dilinde gürleýän söwda işgärlerimiz islegleriňizi diňlärler we talaplaryňyza görä bazaryňyz üçin zerur zatlary saýlamaga kömek eder.

Şeýle hem, ähli iberiş we gümrük resminamalarynda size kömek ederler.Hünärmen hyzmatymyz bilen önümleriňizi has çalt bazara göreliň.

Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da OEM / ODM üçin müşderi sargytlaryny ara alyp maslahatlaşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Geljekde hyzmatdaşlyk etmek üçin zawodymyza baryp bilersiňiz.dünýädäki müşderiler bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.