zawod (8)

Kambojadaky zawod

SUN-ALPS (Kamboja) esasy kompaniýa Ningbo Zhaolong Optoelectronics Co., Ltd. tarapyndan gönüden-göni maýa goýlan we döredilen ilkinji daşary ýurt zawodydyr. 2019-njy ýylyň 2-nji dekabrynda resmi taýdan gurlup başlandy we zawodyň esasy gurluşygy we esasy bezegi tamamlandy. 2020-nji ýylyň iýulynda.

Zawod 10,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär we önümçilik meýdanyna, ofis meýdanyna we ýaşaýyş meýdanyna bölünýär. Önümçilik meýdançasynda SMT ussahanasy gurlar;sanjym ussahanasy;gurallary bejermek ussahanasy;gurnama ussahanasy;gaplaýyş ussahanasy we standartlaşdyrylan ammar. Livingaşaýyş meýdany naharhana gurar;işgärleriň umumy ýaşaýyş jaýy we dynç alyş otagy.

Zawodyň meýdany 10000 + ㎡
Dörediş wagty 4 ýyl
Zawodyň işgärleri 100+
Önümçilik kuwwaty 150000+ bölek / aý

zawod panoramasy

taýýar önümler ammary

Enjamlar we enjamlar

Önümçilik liniýasy

Camb Kambojadan ABŞ-a goşmaça nyrh ýok
L Led çyralar we LED çyralar üçin bir dükan;
Quality Hil üçin 100% borçnama
▶ UL, CUL tassyklamalary
▶ Disneý, Walmart (Greenaşyl çyra) zawodyň barlagy tassyklandy.

Öýde ýa-da daşary ýurtda öndürmek zerur bolsa-da, size hyzmat edip bileris.Içerde, dürli önümleriň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek ýokary hilli zawodlar bar.Bu zawodlarda önümleriň hilini üpjün edip biljek we gowşuryş senesini wagtynda ýerine ýetirip biljek ösen enjamlar we tehnologiýalar, tejribeli işçiler we dolandyryş toparlary bar.heý dürli ugurlarda hünär önümçilik mümkinçiliklerine eýedir we talaplaryňyza görä öndürip biler.Haýsy önüm öndürmek isleseňiz-de, önümiň ýokary hilini we önümçilik netijeliligini üpjün etmek üçin size degişli çözgüt berip bileris.Biziň maksadymyz, müşderilere önümçilik hyzmatlarynyň doly toplumyny bermek we zerurlyklaryňyza we býudjetiňize görä, iň amatly önümçilik zawodyny saýlamakdyr.

zawod (41)

7 Önümçilik liniýasy

zawod (32)

Taýýar haryt ammary

zawod (42)

10 sanjym galyplaýjy maşynlar

zawod (11)

Garaňky burç synag otagy