Garaňkyda ýagtylyk wyklýuçatellerini gözlemekden ýadadyňyzmy ýa-da bir buýrukda ajaýyp gurşawy isleýärsiňizmi?Indi seretme!Iň soňky täzeligimiz:Ses işjeňleşdirilen çyralar- yşyklandyryş ulgamyňyzy diňe sesiňiz bilen bökdençsiz dolandyrmagyň çözgüdi. Üýtgeşik we ykjam görnüşiSes işjeňleşdirilen yşyklarislendik ýerde götermek we gurmak aňsatlaşdyrýar.USB plugin görnüşi bilen, internet birikmesiz - hakyky wilka we oýnamak tejribesi bolmazdan, islendik gabat gelýän enjama birikdirip bilersiňiz.Çylşyrymly gurnamalar bilen hoşlaşyň we bu ajaýyp yşyklara derrew girip bilersiňiz. 7 sany ajaýyp açyk reňk toplumyny görkezmek, biziňSes işjeňleşdirilen çyraislendik otagy ajaýyp, şahsylaşdyrylan atmosfera öwürmäge mümkinçilik berýär.Könelişen yşyk açarlary bilen hoşlaşyň we yşyklandyryş tehnologiýasynyň geljegini kabul ediň.Diňe yşyklandyryşy sazlamak üçin amatly ýeriňizden turmagyň günleri gutardy - indi reňkleri üýtgedip, ýagtylygy sazlap bilersiňiz, hatda çyralary ýakyp-öçürip bilersiňiz, sesiňiziň güýji bilen!Amatlylyk, stil we tükeniksiz mümkinçilikler syýahatyna başlaň!