Photoönekeý surat datçigi meýdançasynyň gijeki çyrasy

Gysga düşündiriş:

Önümiň funksiýasy: Surat sensory gijeki yşyk, 1% - 100%,
Naprýa .eniýe: 120VAC 60HZ, 20Lumen
LED: 4pc 3014 LED
Beýleki funksiýalar: el bilen açmak / AUTO / OFF bilen
Önümiň ululygy: EUB standarty 78 * 75 * 58 ABŞ standarty 78 * 75 * 35
Önümi özleşdirmek: kabul ederlikli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Pleönekeý meýdançada çyzykly ýagtylyga duýgur gijeki yşyk, öýüňize ýa-da ofisiňize gijäniň dowamynda ýumşak we rahatlandyryjy öwüşgin bermek üçin ajaýyp goşundy.Täze fotosessor datçigi tehnologiýasy bilen, bu gijeki ýagtylyk garaňky düşüp, daň atanda öçýär we garaňkyda hiç wagt galmajakdygyňyzy üpjün edýär.

Islendik adaty rozetka bilen synanyşmak üçin döredilen bu wilka gijeki yşyk, amatlylygy we ýönekeýligi hödürleýär.Gijelerine turanyňyzda wyklýuçatel tapmak ýa-da mebeliň üstünden büdremek garaňkylykda gümürtik bolmaz.Ykjam inedördül görnüş hem ýumşak, hem ajaýyp, islendik bezeg bilen üznüksiz garyşýar.

zle (2)

Bu gijeki ýagtylygyň hilini we howpsuzlygyny kepillendirýän Europeanewropa we Amerikanyň düzgünlerine laýyk gelýändigine arkaýyn boluň.Iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin doly sertifikasiýa amallaryny başdan geçirdi.Howpsuzlyga bolan ygrarlylygymyz, bu gijeki ýagtylygy hiç bir otagda ynamsyz ulanyp bilersiňiz.

zle (5)
zle (4)
zle (3)

Bu gijeki ýagtylygy tapawutlandyrýan zat, islegleriňize görä düzmek ukybydyr.Şahsylaşdyrmagyň ähmiýetine düşünýäris we şonuň üçin öz nagşyňyzy ýa-da logotipiňizi ýagtylyga goşmak mümkinçiligini hödürleýäris.Bu, kärhanalar, wakalar ýa-da aýratyn wakalar üçin ideal mahabat ýa-da sowgat elementine öwrülýär.

Pleönekeý meýdanyň içindäki ýagtylyga duýgur gijeki yşyk diňe bir işlemän, eýsem energiýa tygşytlaýjydyr.Pes energiýa sarp etmegi, elektrik toguňyzyň ep-esli ýokarlanmagyna sebäp bolmazlygyny üpjün edýär.Bu gijeki ýagtylygyň ekologiýa taýdan arassa bolandygyny bilip, rahatlyk gazanyp bilersiňiz.

Çagalaryňyzyň otagy, koridor, hammam ýa-da ýumşak yşyklandyryş islenýän islendik ýer üçin gijeki yşyk gerekmi, bu önüm ajaýyp saýlawdyr.Gözlere aňsat we ukyňy bozmajak rahatlandyryjy we mylaýym yşyk berýär.

zle (6)

Sözümiň ahyrynda, “Simple Photo Sensor Square Plug Night Light” amatlylygy, howpsuzlygy we özleşdirme opsiýalaryny hödürleýär.Özüniň özüne çekiji dizaýny, düzgünlere boýun bolmagy we energiýa netijeliligi bilen islendik giňişlige ajaýyp goşundy.Onda, stili, işleýşi we şahsylaşdyrmagy birleşdirýän çyra bolup bilýän bolsa, näme üçin adaty gijeki yşyklar üçin çözmeli?Bu gün yşyklandyryş tejribäňizi iň ýokary gijeki ýagtylygymyz bilen täzeläň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň