“Morden Auto Q” görnüşli “LED Night Light”

Gysga düşündiriş:

Önüm naprýa .eniýesi : 120VAC 60Hz
Önümiň güýji : 0.5W MAX
Önümiň funksiýasy: Awtomatiki usulda / Öçürmek
LED: 1 sany SMD LED
Şahadatnama: UL & CUL
Önümiň gaplanylyşy: Her biri ýekeje kartoçkada.Adaty içki guty we ussat karton.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

“Q” görnüşli wilka gijeki yşyk bilen tanyşdyrmak - gijeki yşyklandyryş zerurlyklaryňyza amatly we döwrebap çözgüt!Bu innowasiýa önümi, ýeňil we nusgawy gijeki ýagtylyk görnüşini awtomatik öçürmek we oturdylan fotosessor datçigi ýaly ösen aýratynlyklar bilen birleşdirýär.Garaňkylykda büdremek ýa-da ýagtylyk wyklýuçatelini tapmak üçin gözüňizi gysmak bilen hoşlaşmagyň wagty geldi.

“Q” görnüşli wilka gijeki çyra, pes ýagtylyk şertlerini anyklanda we otag gowy ýagtylanda öçürilende awtomatiki açylmaga niýetlenendir.Bu akylly aýratynlyk diňe bir energiýany tygşytlamak bilen çäklenmän, iň zerur wagty elmydama ýumşak we rahatlandyryjy öwüşgin almagyňyzy üpjün edýär.Çaganyň ýatylýan otagy, koridor ýa-da hammam üçin bolsun, bu gijeki yşyk islendik giňişlige ajaýyp goşundy.

IMG_1226-001
IMG_1228-2
458

Millionlarça dollar jemlenen satuwlar bilen, “Q” görnüşli gijeki çyra dünýädäki köp sanly müşderi tarapyndan ynam edildi.Gijeki ýeňil önümçilik kärhanasy hökmünde, jikme-jikliklere üns berendigimize we ýokary hilli önümler bilen üpjün edilmegimize buýsanýarys.Bu pudakdaky baý tejribämiz, ýyllar boýy dizaýnlarymyzy arassalamaga we kämilleşdirmäge mümkinçilik berdi.

Üstünligimiziň özeninde gözleg we gözleg toparymyz bar.Diňe müşderileriň garaşyşlaryndan has ýokary gijeki yşyklary döretmek üçin täzelikleriň çäklerini yzygiderli öňe sürýärler.Funksiýany estetika bilen utgaşdyryp, toparymyz, her önümiň iň oňat öndürijilik bilen bir hatarda islendik bezegi doldurmak üçin oýlanyşykly taýýarlanmagyny üpjün edýär.

Ajaýyp gözleg we gözleg toparymyzdan başga-da, satuw toparymyz iň gowy müşderi tejribesini hödürlemäge deň derejede ygrarly.Olar önümimiziň ähli görnüşini bilýärler we zerurlyklaryňyz üçin ajaýyp gijeki ýagtylygy tapmaga kömek etmäge hemişe taýýardyrlar.Müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin goşmaça ýoly geçmäge ynanýarys.

7 (4)
7 (3)
7 (2)
7 (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň