360 ° Aýlanma wilkasynyň gijeki çyrasy

Gysga düşündiriş:

120V 60Hz 0,5W Maks (LED)
CDS bilen gijeki yşyk
360 ° aýlanma
LEDeke-täk ýa-da üýtgeýän LED reňk saýlandy.
Önümiň ululygy (L: W: H): φ50x63mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Öýüňiz üçin gijeki ýagtylygy saýlamak, esasanam garaňky wagtlarda amatly we howpsuz gurşaw döretmekde üýtgeşiklik döredip biler.Kompaniýamyzda, bazardaky iň oňat LED wilka çyralaryny hödürlemek bilen buýsanýarys.Hil we innowasiýa ygrarlylygymyz bilen, gijeki ýagtylyk zerurlyklaryňyz üçin dogry saýlandygymyza ynanýarys.

LED wilkaly gijeki çyramyzyň esasy aýratynlyklaryndan biri hem köp taraplylygydyr.360 ° aýlanmak ukyby bilen döredilen gijeki yşyklarymyz, otagyňyzyň islendik burçuny yşyklandyrmak üçin sazlanyp bilner.Otagda aýlanmak üçin ýumşak öwüşgin isleseňizem, gijeki ýagtylygymyz ajaýyp ýagtylygy üpjün edip biler.Mundan başga-da, gijeki çyramyz ýekeje LED reňk saýlamak ýa-da üýtgeýän LED reňk yzygiderliliginden lezzet almak, giňişligiňize ýakymly täsir etmek mümkinçiligini hödürleýär.

1 (4)
1 (3)
1 (2)
1 (1)

Önümiň aýratynlyklary nukdaýnazaryndan, LED wilkanyň gijeki çyrasy iň ýokary güýji 0,5W sarp edip, 120V 60Hz işleýär.Energiýany tygşytlaýan bu dizaýn, ýokary elektrik tölegleri barada aladalanman, bütin gije rahatlandyryjy öwüşginlerden lezzet alyp bilersiňiz.Φ50x63mm ölçegdäki gijeki ýagtylygyň ykjam ululygy, beýleki rozetkalara päsgel bermezden ýa-da gözüňi açmazdan islendik elektrik rozetkasyna bökdençsiz ýerleşmäge mümkinçilik berýär.

Ygtybarly we ygtybarly önümler bilen üpjün edilen kompaniýa hökmünde, ähli LED wilkaly gijeki çyralarymyz CDS (Cadmium Sulphide) tehnologiýasy bilen gelýär.Bu, gijeki ýagtylygyň daş-töwerekdäki ýagtylyk derejesini awtomatiki kesgitleýändigini we şoňa görä ýagtylygyny sazlaýandygyny aňladýar.Bu aýratynlyk, gijeki ýagtylygyň diňe zerur bolanda ýakyljakdygyny, energiýany tygşytlaýandygyny we gijelerine göze ilmeýän ýagtylyk çeşmesini üpjün edýändigini kepillendirýär.

LED wilkaly gijeki çyralarymyzyň hiline ynanyp bilersiňiz, sebäbi abraýly UL, CUL we CE şahadatnamalary bar.Bu şahadatnamalar önümlerimiziň berk synagdan geçendigini we iň ýokary howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýändigini görkezýär.LED wilkaly gijeki çyramyzy satyn alanyňyzda, öýüňize ygtybarly we ygtybarly önüm getirýändigiňizi bilip rahatlyk gazanyp bilersiňiz.

d2f49ecea5c0a99d8bae9ccb345b5c7
0d64def1e82354a75940b499e5aa998

Mundan başga-da, kompaniýamyz gözleg we gözleg toparymyza we iň häzirki zaman laboratoriýasyna buýsanýar.Iň täze tehnologiýany we iň oňat ulanyjy tejribesini hödürleýändigimizi üpjün edip, önümlerimizi täzelemäge we kämilleşdirmäge hemişe çalyşýarys.Gözleg we ösüşe bolan yhlasymyz, müşderilerimize iň ýokary gijeki yşyklar bilen üpjün edip, pudagyň başynda durmaga mümkinçilik berýär.

Öňünden taýýarlanan gijeki yşyklaryň giň toplumyndan başga-da, OEM we ODM hyzmatlaryny hem hödürleýäris.Gijeki ýagtylygyňyz üçin belli bir gözýetim ýa-da üýtgeşik bir talap bar bolsa, toparymyz pikirleriňizi hakykata öwürmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşmek isleýär.Biziň maksadymyz, takyk aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän we garaşýan zatlaryňyzdan has ýokary çözgütleri üpjün etmek.

kjhg1

Sözümiziň ahyrynda, LED wilkanyň gijeki çyrasyny saýlamak, ýokary hilli, köptaraply we ygtybarly yşyklandyryş çözgüdini saýlamagy aňladýar.Täzeliklere ygrarlylygymyz, şahadatnamalara boýun bolmak we müşderileriň göwnünden turmak bilen, LED wilkaly gijeki yşyklarymyzyň garaşyşlaryňyzdan has ýokary boljakdygyna ynanýarys.Öýüňiz üçin LED wilka çyralaryny saýlap, işlemegiň we stiliň ajaýyp garyndysyny başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň