USB ses dolandyryş atmosferasynyň kiçi gün şöhlesi

Gysga düşündiriş:

Haryt materialy: PC / ABS
Giriş naprýa .eniýesi: 5V
Giriş güýji: 1W
Önümiň reňkiniň temperaturasy: 1600K-1800K
Önümiň ululygy: 243 * 49mm
Önümiň sap agramy: takmynan 54g / bölek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Yşyklandyryş tehnologiýasyndaky iň täze täzeliklerimiz - Ses bilen dolandyrylýan Gijeki ýagtylyk.Bu döwrebap önüm, ýaşaýyş ýeriňizi giňeltmek üçin amatlylygy, işlemegi we estetikany birleşdirýär.

Qualityokary hilli PC / ABS materialdan ýasalan bu gijeki yşyk diňe bir çydamly bolman, eýsem ýeňil hem bolýar, agramy bary-ýogy 54g.Ykjam ululygy 243 * 49mm, islendik düşek stoluna, stoluna ýa-da tekjesine gaty laýyk gelýär.5V giriş naprýa .eniýesi bilen işleýän, energiýa netijeliligini üpjün edip, bary-ýogy 1W güýç sarp edýär.

e6d2d9dffc9b1c20af1c9ac0e51423c

Ses bilen dolandyrylýan Gijeki ýagtylyk, 1600K-1800K reňk temperatura diapazonyny hödürleýär we islendik otagda amatly atmosfera döredýän ýyly we rahatlandyryjy öwüşgin berýär.Onuň ýedi açyk reňki - sary, ýaşyl, gök, gyzyl, gyrmyzy, sary we amber - ses buýruklary arkaly aňsatlyk bilen saýlanyp bilner.

Öňdebaryjy ses tanamak tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan bu gijeki yşyk, ýönekeý ses buýruklary bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.Mysal üçin, "yşygy ýakyň" diýmek, gijeki ýagtylygy derrew işjeňleşdirýär, "çyrany öçüriň" öçürýär.Mundan başga-da, reňkleri üýtgetmek, ýagtylygyň ýagtylygyny öz islegiňize görä sazlamak ýa-da halaýan sazlaryňyzyň ritmi bilen utgaşýan aýdym-saz re modeimini işjeňleşdirmek üçin ses buýruklaryny ulanyp bilersiňiz.

kjujp

Ses dolandyryş mümkinçiliklerinden başga-da, Ses bilen dolandyrylýan Gijeki yşyk, reňkli re modeimi hödürleýär, bu ýerde ýagtylyk bar bolan ýedi reňkden üznüksiz geçýär we gözüňi özüne çekiji tejribe döredýär.

Bedatylýan otagyňyzda asuda gurşaw, oturylyşyk üçin joşgunly atmosfera döretmek isleýärsiňizmi ýa-da diňe ses bilen dolandyrylýan yşyklandyryşdan lezzet alýarsyňyzmy, bu gijeki yşyk öýüňize ajaýyp goşundy.Onuň ýumşak dizaýny, köp taraply aýratynlyklary we ulanylyş aňsatlygy bilen utgaşyp, ony häzirki zaman durmuş ýörelgesi üçin möhüm garnitura öwürýär.

IMG_0152
hgf
IMG_0151
IMG_0150
IMG_0148

Sözümiziň ahyrynda, Ses bilen dolandyrylýan Gijeki çyra, işlemegiň we stiliň üznüksiz garyndysyny gözleýänler üçin hökmany önüm.Täsirli aýratynlyklary, çydamly gurluşy we içgin ses dolandyryşy bilen hakykatdanam bazarda tapawutlanýar.Livingaşaýyş ýeriňizi bu innowasiýa yşyklandyryş çözgüdi bilen üýtgediň we getirýän amatlylygy we rahatlygy başdan geçiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň