USB suw kub jadyly ses çyrasy

Gysga düşündiriş:

Haryt materialy: PC / ABS
Giriş naprýa .eniýesi: DC5V
Giriş güýji: 1W
Önümiň reňkiniň temperaturasy: 1600K-1800K
Önümiň ululygy: 50 * 50 * 62mm
Arassa agramy: 27g / bölek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gündelik durmuşymyzda tehnologiýanyň agdyklyk edýän dünýäsinde çyralar ýaly iň ýönekeý zatlaryň hem seslerimiz tarapyndan dolandyrylýandygy geň däldir.Adaty wyklýuçateller bilen hoşlaşyň we ses bilen dolandyrylýan yşyklara salam!

Uzakly gün işde we ýönekeý buýruk bilen öýe gaýdyp gelmegiňizi göz öňüne getiriň, çyralaryňyz ýakylýar, tutuş otagyňyzy ýagtylandyrýar, ýakymly we özüne çekiji gurşaw döredýär.Ses bilen dolandyrylýan yşyklar bilen bu ýönekeý fantaziýa däl, aňsatlyk bilen ýetip boljak hakykat.

ZL16009 (1)

Geliň, ajaýyp ses bilen dolandyrylýan yşyklaryň aýratynlyklaryna has içgin seredeliň.Önüm PC / ABS, uzak ömrüni üpjün edýän çydamly we ýeňil materialdan ýasalýar.Ölçegi 50 * 50 * 62mm, ony öýüňiziň islendik ýerinde goýmagy aňsatlaşdyrýar.Her bölek üçin arassa agramy bary-ýogy 27g, ony aňsatlyk bilen göterip ýa-da islendik ýüzüne gurnap bilersiňiz.

DC5V giriş naprýa .eniýesi, islendik güýç çeşmesine aňsat birikdirilmegini üpjün edýär.Kuwwatly adapter, kompýuter, rozetka ýa-da zarýad beriji hazyna bolsun, önümiň USB porty köpugurly birikme opsiýalaryna mümkinçilik berýär.Utgaşyk meselesi barada alada etmegiň zerurlygy ýok!

ZL16009 (6)

Bu ses bilen dolandyrylýan yşyklaryň iň täsir galdyryjy aýratynlyklaryndan biri, reňkiniň temperatura aralygydyr.1600K-1800K reňk temperaturasy bilen, keýpiňizi islegiňize görä düzüp bilersiňiz.Amatly we ýyly atmosfera isleýärsiňizmi?Diňe buýruk beriň we çyralar şoňa görä sazlanar.

Diňe ajaýyp reňk temperaturasyny saýlamak bilen çäklenmän, dürli açyk reňkler bilen synag edip bilersiňiz.Ses bilen dolandyrylýan bu yşyklar, saýlamak üçin ýedi dürli açyk reňk hödürleýär.Köşeşdiriji gök, romantik gyrmyzy ýa-da janly gyzyl isleseňizem, reňkini isleýşiňiz ýaly üýtgetmek üçin ses buýrugyny ulanyň.Bu ýönekeý!

Ses buýruklary barada aýdylanda, bu önüm dürli buýruklara düşünýär we jogap berýär.Çyra ýakmalymy?Diňe "yşygy ýakyň" diýiň we otag yşyklandyrylanda tomaşa ediň.Olary öçürmek isleýärsiňizmi?"Lightagtylygy öçüriň" diýiň we derrew garaňkylyk alýar.Lightagtylygyň ýagtylygyny sazlamak hem şemaldyr - diňe "garaňky" ýa-da "has ýagty" diýiň we çyralaryň şoňa görä öçmegine ýa-da ýagtylmagyna tomaşa ediň.

ZL16009 (3)
ZL16009 (2)
ZL16009 (1)

Aýdym-saz söýýän bolsaňyz, bu ses bilen dolandyrylýan yşyklaryň hem saz re modeiminiň bardygyny bilip begenersiňiz.Sazyň ritmi çalynýarka yşyklar üýtgeýär we sinhronda ýalpyldaýar, haýran galdyryjy wizual tejribe döredýär.Oturylyşyklar üçin ýa-da dynç almak we halaýan sazlaryňyzdan lezzet almak isleseňiz ajaýyp.

Dürli görnüşi halaýanlar üçin reňkli reňk üýtgetmek aýratynlygy diňe size gerek.Bu buýruk bilen ýedi çyra öz gezeginde üýtgär we täsir galdyrjak dinamiki we joşgunly yşyklandyryş displeýini döreder.

Sözümiň ahyrynda, ses bilen dolandyrylýan yşyklar yşyklandyryş ulgamlarymyz bilen gatnaşygymyzy özgertdi.Ajaýyp dizaýny, aňsat birikdiriş opsiýalary we saýlamaly köp sanly buýruklary bilen bu yşyklar islendik häzirki zaman öýi üçin hökmany zat.Onda näme üçin çyralaryňyzy diňe sesiňiz bilen dolandyrmaga güýjüňiz bar bolsa, köne wyklýuçatelleri çözmeli?Ses bilen dolandyrylýan çyralary şu gün täzeläň we yşyklandyryşyň geljegine ädim ädiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň