Hünärmen hökmündeSensorda gijeki yşyk wilkasyönümçilik kompaniýasy, yşyklandyryş zerurlyklaryňyza laýyk gelýän innowasion önümleri döretmek bilen buýsanýarys.Bu gijeki yşyk, köp taraplylygy we üýtgeşik aýratynlyklary sebäpli tapawutlanýar we ony her bir öý üçin möhüm zat edýär. TheÖçürip bolýan gijeki yşykýörite yşyklandyryş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredildi.Çagaňyzyň ýatylýan otagy üçin gijeki yşyk ýa-da elektrik togy kesilende gyssagly yşyklandyryş gerek bolsa-da, bu önüm sizi gurşap aldy.Ykjam ululygy we aňsat gurnamasy bilen bu köpugurly gijeki yşyk islendik diwara amatly ýerleşdirilip bilner. Biziň esasy aýratynlyklarymyzyň biriGyssagly çyragijeki yşyk we çyra hökmünde hyzmat etmek ukybydyr.Elektrik togunyň kesilmegi ýa-da garaňky koridorlardan ýa-da otaglardan geçmeli bolanyňyzda, bu gijeki yşyk derrew ygtybarly elçyra öwrülýär.Göçme dizaýny, nirä barsaňam ýagtylyk çeşmesiniň bolmagyny üpjün edip, daşamagy aňsatlaşdyrýar.