Gije ýagtylyk wyklýuçatelini gözläp, garaňkyda büdremekden ýadadyňyzmy?Indi seretme!Kiçijik gijeki çyralary öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, zawodymyz siziň üçin ajaýyp çözgüt tapýar.Adatdan daşary ýagdaýymyz bilen tanyşdyrmakAwtomatiki gijeki ýagtylyk datçigi, daş-töweregiňizi synap görmek üçin iň gowy mukdarda yşyklandyryş bilen üpjün edilen. Biziňkibezeg hereket datçigi gijeki yşykyşyklandyryş zerurlyklaryňyz üçin amatlydyr.Ösen duýgur tehnologiýasyny kabul edýär, kimdir biri ýakynlaşanda awtomatiki usulda ýanar we gidensoň awtomatiki usulda öçer we kynçylykly amallary tygşytlar.Ykjam dizaýn, koridorlara, basgançaklara, hammamlara we başga-da köp ýerlere laýyk gelýän islendik rozetka laýyk gelýär.LED yşyk çeşmesi ýokary ýagtylyk, energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa, uzak wagtlap ýagtylyk berýär.hereket datçigi zarýad berilýän gijeki yşyk, gijäni ýagtylandyr. Mundan başga-da, biziňgijeki yşyktejribäňizi ýokarlandyrmak üçin dürli aýratynlyklary hödürläň.Köp modeller sazlanylýan ýagtylyk sazlamalary bilen enjamlaşdyrylyp, ýagtylygyň derejesini öz islegleriňize görä sazlamaga mümkinçilik berýär.Bedatylýan otagyňyz üçin ýumşak şöhle ýa-da koridoryňyz üçin birneme ýagty öwüşgin isleseňiz, gijeki yşyklarymyz sizi örtdi.